RODO

INFORMACJA dla KLIENTÓW 

1. GALA-TOUR Aleksandra GALASIŃSKA z siedzibą w ŚWIĘTOCHŁOWICACH ,
    ul.Dębowa 3 , nr tel. +48 601411335 jest administratorem Pani/Pana danych
    osobowych 
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie
    z zawartą umową.
 
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: 
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04.2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
    95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
    (RODO)
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie dwoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której danedotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba , której dane dotyczą, jest dzieckiem;
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na 
    podstawie przepisów prawa.
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki,
    operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub
    obsługujące korespondencję otrzymaną od klientów, firmy archiwizujące 
    dokumenty.
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora , będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a/ posprzedażowej obsługi klientów (np.obsługi reklamacji) , b/ zabezpieczenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń , c/ wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);  
  • dane osobowe prztwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.                                                                     
7. GALA-TOUR nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub
     organizacji międzynarodowej.
 
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargido organu nadzorczego.
 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych
    jest obowiązkowe , a w pozostałym jest dobrowolne.
 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowany.
     

Partnerzy