Warunki Uczestnictwa

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ
BIURO PODRÓŻY "GALA-TOUR"
.....................................................................................

ZAWARCIE UMOWY
Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania przez Uczestnika "Umowy Zgłoszenia" i "Warunków Uczestnictwa" B.P."GALA-TOUR" i wpłaty zaliczki.
1. Przyjęcie zgłoszenia na imprezę następuje po dokonaniu wpłaty zaliczki lub całości przez agenta na konto B.P.GALA-TOUR
2. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga podpisania umowy przez rodziców lub przez opiekunów prawnych.
3. W przypadku grup zorganizowanych "Umowę Zgłoszenie" oraz "Warunki Uczestnictwa" podpisuje upoważniony do tego przedstawiciel grupy.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przy zawarciu umowy Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Organizatora , zaliczki w wysokości  30% ustalonej ceny .
2. Cała należność za imprezę określoną umową winna byż wpłacona przez Uczestnika w terminie 3 tygodni  przed rozpoczęciem imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty oraz niezbędne dokumenty nie zostaną przekazane w ustalonym terminie.
3. Wpłata za imprezę w polskich złotych ( cała kwota świadczeń) jest przeliczana z EURO na złotówki wdg. kursu sprzedaży ING Banku z datą poprzedzającą termin wpłaty końcowej . Nr konta dla transakcji złotówkowych : 41 1050 1373 1000 0022 7563 3762 ING Bank
4. Klient ma prawo dokonać wpłaty za imprezę w EURO na konto walutowe . Nr konta dla transakcji walutowych  (PL) 23 1050 1373 1000 0090 6443 9046 BIC(SWIFT) : INGBPLPW

REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Uczestnik ma prawo w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy do rezygnacji z uczestnictwa lub w miarę możliwości biura do zmiany terminu imprezy.
2. Rezygnacja przez Uczestnika z zakupionej w Biurze imprezy wymaga pisemnego oświadczenia.
3. Biuro ze względu na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrachentów ustala warunki rezygnacji.
4. Koszty rezygnacji przedstawiają się następująco:
a/ do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy - opłata manipulacyjna 100,-zł
b/ od 30 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy - 30%
c/ od 20 do 11 dni przed rozpoczęciem imprezy - 50%
d/ od 10 do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy - 70%
e/ poniżej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy - 80 %

5. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostały przekazane w ustalonych  terminach, bez zwrotu dokonanych wpłat.
6. B.P.GALA-TOUR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub anulowania wyjazdu - 14 dni przed planowanym wyjazdem, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum lub gdy jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z przyczyn niezależnych od Biura (np. brak śniegu)
7. W przypadku odwołania imprezy przysługuje Państwu prawo do zwrotu całości wniesionych opłat.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować wskazówkom i zaleceniom porządkowym pracowników Biura , umożliwiającym realizację programu imprezy i zapewniającym bezpieczeństwo klienta.
2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy. 
3. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają jego rodzice lub ustawowi opiekunowie.
4. Uczestnik winiem pokryć szkodę na miejscu jej powstania, a w przypadku braku funduszy niezwłocznie po powrocie do kraju.
5. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży (paszportu) oraz innych dokumentów, gdy wymagają tego przepisy krajów tranzytowych i docelowych (np.wizy turystyczne, szczepienia ochronne).
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
7. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy, zagrażającego interesom innych Uczestników, Biuro może rozwiązać umowę, w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku nie stosującego się do ustalonego przez Biuro porządku  imprezy, Uczestnika.
8. Wszelkie sporne sprawy i reklamacje składane powinny być w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy.
9.  Biuro posiada 30 dniowy termin na rozpatrzenie złożonej reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanymi Warunkami Uczestnictwa, zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
2. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Biura.
................................................                 .......................................................
miejscowość i data                                                   podpis klienta

Partnerzy